Pravidla ochrany osobních údajů
jako příloha č. 1  Všeobecných obchodních podmínek pro aplikaci Společné aktivity.cz
(dále jen "Aplikace")

vydané společností FrameStar s.r.o. , zaps. u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 259032, se sídlem: K Šafránce 563/3, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČO: 05150655,
www: www.spolecneaktivity.cz, Tel.: +420 776 814 841, E-mail: info@spolecneaktivity.cz,
(dále jen “provozovatel”)


I. Základní ustanovení

 1. Tato pravidla ochrany osobních údajů (dále jen "POÚ") upravují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele v souvislosti, nebo na základě smlouvy o udělení licence k Aplikaci dle § 2358 občanského zákoníku prostřednictvím Online platformy. Tato  POÚ jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek, kterými se řídí každá smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem.

II. Ochrana osobních údajů Uživatele

 1. Ochrana osobních údajů Uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zejména tzv. GDPR (obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů).
 2. Provozovatel jakožto správce osobních údajů učinil před vydáním všeobecných obchodních podmínek oznámení k Úřadu pro ochranu osobních údajů o tom, že hodlá zpracovávat osobní údaje, a je zaregistrován pod ev. č. 00067873 / 001.
 3. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, které vyplnil v uživatelském profilu. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně rozsah evidovaných osobních údajů měnit a Uživatel s tím souhlasí. V současnosti je umožněno vyplnit uživateli následující osobní údaje
  1. v registraci k účtu - přezdívka, e-mail, rok narození, telefon, fotografie
  2. jako pořadatel akcí - další kontaktní údaj.

  Po potřeby založení účtu v aplikaci je požadována vyplnění pouze přezdívky, roku narození a e-mailu. Ostatní údaje vyplňuje uživatel v Aplikaci dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí a může je z ní kdykoliv vymazat.

  Kromě údajů vyplněných uživateli Aplikace, shromažďujeme i další data, která nám slouží k cílení obsahu, zejména pozvánek na akce nebo k propojování uživatelů se společnými zájmy

  1. uchováváme seznamy akcí, na které se přihlašujete, nebo navštěvujete a jak je hodnotíte
  2. uchováváme seznamy uživatelů, s kterými komunikujete nebo se o ně zajímáte - zobrazením profilu
  3. uchováváme historii vašich aktivit na webu, která se zobrazuje pod vaším profilem nebo v přehledu Živě
  4.  
 4. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolí-li Uživatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení (newsletterů) Uživateli.
 5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při Registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů Uživatele může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Provozovatelem bez předchozího souhlasu Uživatele předávány třetím osobám.  Vaše data i osobní údaje chráníme dostatečným stupněm zabezpečení, která zamezují jejich zneužití, poškození nebo zcizení.
  1. v současné době je Zpracovatelem a garantem bezpečnosti vašich dat společnost AERO Trip PRO s.r.o.
  2. dále využíváme služeb společností Facebook, Google
  3. uživatel si může ve svém profilu v Aplikaci nastavit komu mohou být jeho údaje zobrazeny. Má k tomu následující volby - skryté údaje, viditelné označeným přátelům, viditelné všem registrovaným uživatelů, veřejně viditelné všem návstěvníkům webu.
  4. jediným povinným veřejným údajem vašeho profilu je přezdívka
  5. uživatel akceptuje, že některé volby nemusí být dostupné v rámci Free licence

  Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracovávání dat.

 7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu
  1. zejména po dobu platnosti vašeho účtu v Aplikaci. Neaktivní účty a osobní údaje odstraňujeme po uplynutí 5 let od posledního přihlášení do Aplikace
  2. jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) uchováváme po dobu zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů 
  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.
 8. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 9. V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 1. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 2. Uživatel je oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to podáním učiněným na kontaktní e-mailovou adresu Provozovatele. . V takovém případě bude současně zrušen účet v Aplikaci. Současně může uživatel požádat o zrušení účtu přímo v Aplikaci, protože tento proces zautomatizován.

III. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Provozovatele na e-mail. adresu Uživatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na e-mail. adresu Uživatele. Doručování těchto zpráv je možné v Aplikaci zrušit.
 2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Provozovatel pro provoz své webové stránky tzv. cookies - textové soubory, které jsou při návštěvě webových stránek uloženy v počítači návštěvníka platformy pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků na webových stránkách. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce Uživatel souhlasí s používáním cookies. Uživatel nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Provozovatel nemůže zaručit plnou funkčnost webové stránky.

IV. Doručování

 1. Smluvní strany se dohodly, že budou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu v Uživatelském účtu Uživatele či uvedenou Uživatelem v objednávce, resp. na e-mailovou adresu uvedenou na webové stránce Provozovatele.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. V těchto POÚ, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.
 3. V případě, že jsou tyto POÚ k dispozici pro Uživatele ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Provozovatel v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.
 4. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
 5. Tato POÚ jsou uložena a archivována Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto POÚ a zákonů vztahující se k poskytnutí smlouvy a těchto POÚ Uživateli nejsou tímto jakkoli dotčena.
 6. V případě dotazu k těmto POÚ a smlouvě poskytne Provozovatel Uživateli bezodkladně veškeré potřebné informace.
 7. Uživatel a Provozovatel se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, resp. Městského soudu v Praze.

Tyto pravidla nabývají účinnosti dnem 1. února 2017

Aktualizace 24.5.2018.